Fællesværdier og holdninger

Vi ønsker at skabe et miljø, der giver rum for nysgerrigheden og plads til fordybelsen.

Vi mener, det er vigtigt at påvirke børnene, så de får respekt for andre mennesker og deres arbejde, får indfølingsevne og forståelse for andre og deres situation. Derfor arbejder vi helt bevidst og målrettet på at skabe fællesværdier, som giver børnene et medansvar for og en medbestemmelse i hverdagen. De skal opleve, at de selv er en væsentlig del af helheden.


Livsglæde

På Frøbjerg-Orte Friskole, Børnehave og Vuggestue finder vi det værdifuldt, at:

 • Personalet udviser livsglæde i samværet med børn/elever.
 • Styrke selvværdsfølelsen og troen på egne evner.
 • Vi har en god og åben kommunikation i hverdagen, med plads til humor.
 • Anerkendelse er en del af vores pædagogiske tænkning.
 • Alle oplever samhørighed, bliver set og føler sig som en del af et positivt fællesskab.
 • Give børn/elever medansvar, da medinddragelse giver større livsglæde og skaber tillid og tryghed.

Det betyder at:

 • Vi griner hver dag.
 • Vi bruger humor i samspillet børn/forældrene og ansatte i mellem.
 • Vi møder hinanden med et smil og positiver forventninger.
 • Vi drager omsorg for hinanden og er gode til at se den enkelte.


Respekt

På Frøbjerg-Orte Friskole, Børnehave og Vuggestue finder vi det værdifuldt:

 • At være loyale og hensynsfulde over for andre.
 • At alle har et medansvar for at skabe gensidig respekt.
 • At vi anerkender forældre, børn og personalets ressourcer.
 • At have øje for rettidighed om samtaler og handlinger.
 • At vi bestræber os på, at værdsætte hinandens forskelligheder.
 • At føle sig forpligtet overfor opgaver i hverdagen.
 • At alle er forpligtet til at have respekt for husets kultur.
 • Forældre anerkender personalet som faglige og kompetente.

Det betyder at:

 • Vi møder hinanden som ligeværdige personer med plads til forskellighed.
 • At børnene lærer og respekterer, at vi lever på forskellige måder og har forskellige holdninger.
 • Vi støtter op om fælles beslutninger her på stedet, herunder arrangementer.


Fagligt engagement

På Frøbjerg-Orte Friskole, Børnehave og Vuggestue finder vi det værdifuldt:

 • Forventningsafstemning børn, voksne og forældre i mellem.
 • At børn og ansattes kompetencer kan komme i spil.
 • At faglig sparring er en naturlig del af vores kultur.
 • At vi følger med i samfundsudviklingen inden for børn og ungeområdet.
 • At vi føler en ansvarlighed over for institutionens samlede virke.
 • At vi har en faglig stolthed.

Det betyder at:

 • Vi informerer hinanden om, hverdagens begivenheder på tværs af enhederne.. skole, børnehave og SFO.
 • Vi giver rum og plads til, at den enkeltes ressourcer inddrages i fælleskabet.
 • Vi er åbne over for input og initiativer.
 • Vi er undrende og nysgerrige på pædagogiske og faglige tiltag for at holde fokus på fagligheden.
 • Vi er reflekterende for institutionens virke.
 • Vi har kendskab til, hvilke kompetencer institutionen har på tværs af enhederne og bruger hinanden til faglig sparring – faglig sparring giver et større fagligt engagement.
 • At vi løbende har fokus på efteruddannelse af faglige ressourcer.


Forpligtende fællesskab

På Frøbjerg-Orte Friskole, Børnehave og Vuggestue finder vi det værdifuldt:

 • At vi føler ansvar over for hinanden.
 • At gensidig information forældre og personaler imellem er en del af kulturen.
 • At forældrene tager et medansvar for børnenes skolegang, for klassens trivsel og institutions samlede virke.
 • At forældrene bakker op om institutions arrangementer og deltager i arbejdsdage og i Institutionens hverdagsliv.
 • At, anse det enkeltes barns ansvarlighed, over for fællesskabet, for væsentligt.  
 • At forældre, børn og personale er forpligtiget til aktivt at byde ind, for at skabe den bedst mulige hverdag for alle.

Det betyder at:

 • Vi i det daglige er opmærksomme på hinandens trivsel.
 • Vi erkender, at vi ikke er ens, men at alle har noget positivt at byde ind med.
 • At ansatte og forældre holder hinanden informerede og følger op på informationer.
 • Børnene lære at sætte fællesskabets ønsker og behov over deres eget.
 • At personale og forældre samarbejder, ikke kun om det enkelte barns trivsel, men om hele stedets trivsel.
 • At ansatte og forældre åbent og ærligt tydeliggør gensidige forventninger til hinanden.
 • Både børn og voksne udviser ansvarsfølelse over for hinanden og deres aftaler samt over for skolens og børnehavens inventar og materialer i henhold til de fælles spilleregler.


Anerkendelse

På Frøbjerg-Orte Friskole, Børnehave og Vuggestue finder vi det værdifuldt:

 • At forældre og børn er trygge ved institutionen og har tillid til personalets faglige kunnen.
 • Personalet opleves som omsorgsfulde, synlige, imødekommende og troværdige.
 • At vi tolererer hinandens forskellighed uanset social arv.
 • At alle byder ind med det bedste de har.
 • At børn og voksne anerkender hinanden som dem vi er.
 • At se den enkelte i den kontekst han/hun indgår i.
 • God kommunikation og gensidig ansvarlighed.
 • At vi tager udgangspunkt i hinandens ressourcer.

Det betyder at:

 • At vi har et højt informationsniveau.
 • At vi er lyttende og imødekommende.
 • At vi lytter til hinanden, hilser på alle og nævner elever/børn ved navn.
 • Giver plads til at både børn, forældre samt personale kan byde ind med deres kompetencer.
 • Kommunikationen mellem forældre og personale skal gå begge veje. Jo bedre samarbejdet er. Desto større udviklingsforudsætninger er der for barnet.
 • Vi vægter forældresamarbejde meget højt.

Hvert 3. år udarbejdes der trivsel og undervisningsmiljøvurdering blandt eleverne. Seneste vurderinger kan ses herunder:

UVM 0 - 3. klasse marts 2023

UVM 4 - 9. klasse marts 2023